0300 870 515 (0,79 € / min + pvm) caddiemaster@virpiniemigolf.fi

Virpiniemi Golf Club ry:n säännöt

1§  YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Virpiniemi Golf Club ry, ja sen kotipaikka on Haukiputaan kunta.

2§  TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää golfpelin harrastamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– järjestää harjoitus-, neuvonta-, ja tiedotustilaisuuksia,
– antaa koulutusta ja käytännön opetusta
– toimeenpanee kilpailuja, kokouksia, kursseja yms. samantapaisia tilaisuuksia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahakeräyksiä ja arpajaisia
– omistaa tomintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
– harjoittaa jäsenilleen urheiluvälineiden myyntiä, kioski- ja ravintolatoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä

3§  JÄSENET

Yhdistykseen voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Uuden jäsenen hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4§  JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kyseisenä kalenterivuonna 31.8. mennessä tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§  LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.

6§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä ja varajäsen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§  YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä tai hallituksen erikseen nimen kirjoittamiseen oikeuttama henkilö yksin.

8§  TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta halloitukselle.

9§  YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalit ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§  YHDISTYSTEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle ilmoittamalla kokouksesta jäsenille kirjeitse tai lehti-ilmoituksella vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta.

11§  VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      kokouksen avaus

2.      valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.      todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.      esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.      päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.      vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

8.      valitaan hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsen

9.      valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.